О НАМА

ПРОГРАМИ РАДА

ПРОГРАМ НЕГЕ И ВАСПИТАЊА ДЕЦЕ УЗРАСТА ДО 3 ГОДИНЕ

Задатке неге, васпитно-образовног рада са децом до 3 године реализују медицинске сестре-васпитачи на основу Правилника о општим основама предшколског програма за узраст до 3 године. Период раног развоја, прве три године живота је период осетљивостри, бурног биолошког и психичког развоја у коме дете стиче прва искуства, сазнаје, открива себе и своју околину и мења је сходно својим могућностима. Стога је један од основних задатака васпитног рада на овом узрасту да се чувају, подстичу и оплемењују спонтани изрази у понашању детета и да се поштује дететова индивидуалност и особеност.

 

Посебни задаци ће се реализовати кроз три основне сфере развоја и то:

 

 • физичко-сензорни развој (очување физичког здравља деце, подстицање развоја покрета, овладавање моториком, подстицање целовитог моторног и сензорног развоја, развијање навика),
 • емоционално-социјални развој (неговање отворености детета за доживљаје, пружање помоћи у стицању самосталности, подстицање поверења у сопствене способности, помагање детету у усвајању основних норми понашања у оквиру основних моралних вредности – добро, рђаво; подстицање задовољства и радости код детета) и
 • сазнајни развој (подстицање и неговање природне радозналости детета у односу на свет који га окружује, неговање осетљивости за утиске као мотиве за постављење питања, подстицање и богаћење дечјег говора као средства за комуникацију и стицање сазнања, подстицање развоја сензомоторних и перцептивних способности, стварање повољних услова за формирање почетних сазнајних појмова кроз практичне активности).

Рад са децом одвијаће се путем система активности и игара за рани развој деце са садржајима који подстичу  развој чулне активности и опажања, социјалноемоционалне односе, моторичке активности, сензорно-перцептивне, музичкоритмичке, интелектуалне, језичке, графичко-ликовне активности и игре драматизације. Сестре-васпитачи ће при планирању сопственог рада у групи имати у виду узраст деце и карактеристике развоја деце узраста до 18 месеци, узраста од 18 до 24 месеца и узраста од 24 до 36 месеци, као и особености сваке конкретне групе. Такође, битан део рада сестара у јаслицама је и нега и превентивно-здравствена заштита. Она ће подразумевати ангажовање сестара на: очувању здравља деце, спречавању фактора који утичу на појаву болести и угрожавају дечје здравље, одржавању хигијене деце (умивање, прање руку, нега носа, редовно пресвлачење, адекватно облачење, редовно прегледање косматог дела главе), подстицању самосталности код деце (самостално одржавање хигијене, свлачење, облачење, коришћење тоалета, коришћење прибора за јело), стварању културно-хигијенских навика, стварању повољних хигијенских услова просторија и играчака и сл.

 

Такође, медицинске сестре су у обавези да доследно примењују Програм адаптације деце на јаслице, да учествују у процесу самовредновања, да учествују у раду тимова и да се стручно усавршавају.

 

О свим сегментима рада: планирању, адаптацији деце, праћење и посматрање деце, сарадњи са родитељима, професионални развој,  сестра ће води одговарајућу документацију (радна књига, портфоли и сл.)

 

ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ УЗРАСТА ОД 3 ДО 5,5 ГОДИНА

Васпитно образовнио рад са децом од 3-5,5 година полази од Основа програма које нуде општу, заједничку орјентацију, као еластичан оквир, ослонац, полазиште васпитачу да развије конкретни програм рада који је примерен деци, условима, потребама, могућностима.

 

Специфичности сваког вртића, потребе, интересовања, могућности деце и васпитача у групи, на нивоу објекта као и на нивоу Установе, у великој мери одредиће планирање, реализацију и праћење рада на индивидуалном плану, на плану тимова и на нивоу Установе. У примени су оба модела рада (А и Б) и нагласак је на доследној примени теоријских поставки оба модела у планирању, реализацији и вођењу педагошке документације. Операционализација од стране васпитача тј. конкретизација циљева, садржаја и активности врши се кроз месечно, недељно и дневно планирање.

 

У моделу А васпитач није централна фигура него равноправни члан групе, партнер у игри и сазнавању. Васпитач прво прати и  посматра децу, препознаје и открива шта деца знају, које су им потребе и интересовања, након чега се планирају средина, материјали и активности који ће деци бити подстицај за учење.  Пажљивим планирањем васпитач нуди свакоме по нешто и обавезно прилику за интеракцију у малој групи, пару. Простор, време, начин груписања деце прилагођавају се искључиво деци и васпитачу, а програм није унапред дат, него се у сарадњи са децом и родитељима ствара и развија. Програм се прилагођава деци и свим њиховим особеностима, а васпитач мора бити осетљив на различитости које постоје међу децом и уважавати их. Васпитач промишља о сваком детету и открива шта би код сваког од њих требало јачати и подстицати. Свако дете има свој портфолио у коме се чувају персоналне ствари, радови. Васпитач планира по темама, пројектима или центрима интересовања тј.областима, а то се огледа и у организацији простора собе и вртића у целини, разноврсности активности, понуди материјала, груписању деце, начину комуникације. Отворенос за потребе, идеје и искуства породице и локалне заједнице.  Намештај и материјали су доступни деци и видљиво и јасно означени. Цео простор је организован у неколико различитих целина које деци омогућавају одвијање различитих активности у њима, посебно рад у малим групама. Евалуација је обавезан део рада која, поред анализе о успешности и остварености плана, доводи до освешћивања и професионалног напредовања, а омогућава квалитетније наредно планирање.

Модел Б има карактеристике когнитивно-развојног програма са разрађеним циљевима, задацима васпитача и типовима активности. Општи циљ од кога се полази у планирању и програмирању по моделу Б је: развој укупних потенцијала детета и напредовање у сваком од његових аспеката. Зато  структуру програмску основу васпитно-образовног рада чини:

 • физички развој (телесне, перцептивне и здравствено-хигијенске активности);
 • социо-емоционални и духовни развој (друштвене, афективне и еколошке активности);
 • когнитивни развој (откривачке, логичке, радне и саобраћајне активности);
 • развој комуникације и стваралаштва (говорне, драмске, ликовне, музичке и плесне активности).

Игра има важно место у животу детета, па самим тим и у раду васпитача. Она је доминантна активност детета, начин његовог учења, али и метод рада васпитача. Васпитач обезбеђује деци довољно времена за спонтану и слободну игру као и услове за игру. Организују се покретне игре, игре маште, драмске игре, игре улога, конструктивне игре итд.

 

У претходној години самовреднована је област: Васпитно-образовни рад. Приоритетни задаци у в-о  раду ове године односиће се на даље тумачење стандарда квалитета,  на анализу јаких и слабих страна наше праксе у односу на стандарде квалитета и предузимање активности ради унапређења ове области. (детаљније у Извештају о самовредновању).

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Припремни предшколски програм је део обавезног деветогодишњег васпитања и образовања и остварује се у вртићима у оквиру предшколског васпитања и образовања за сву децу старости од 5,5 до 6,5 година. У нашој  Установи све предшколске групе (9) су на целодневном боравку уз корекцију цене боравка (за 15%), изузев једне групе у вртићу Маслачак (Севојно) која је на четворочасовном програму.

 

Трајање ППП је од 1.септембра до 1. јуна.

 

Циљ васпитно-образовног рада у оквиру припремног предшколског програма је да се допринесе:

 • целовитом развоју детета
 • развоју способности
 • проширењу искуства
 • богаћењу сазнања о себи, другима и свету око себе

а што све чини основ за даље нове облике учења и укључивања у различите токове живота и рада при чему је школа прва степеница.

 

Припремни предшколски програм се остварује у складу са Општим основама и доприноси физичкој, социјалној, емоционалној и интелектуалној готовости и мотивацији детета за полазак у школу.

У години пред полазак у школу задаци васпитно-образовног рада су:

 • подстицање осамостаљивања детета
 • пружање подршке физичком развоју
 • јачање социо-емоционалне компетенције
 • пружање подршке сазнајном развоју
 • неговање радозналости
 • подстицање креативности и уважавање индивидуалности;

Припрему детета за полазак у школу схватамо као процес који се одвија током читавог предшколског периода у оквиру подстицања општег развоја детета. Припрема за школу није издвојен сегмент деловања на дете, већ подразумева свеобухватнији приступ од подучавања и непосредне припреме за читање и писање. Програм припреме деце за школу представља систем активности и садржаја као и методичких поступака које свака група планира у складу са општим начелима и циљевима в-о рада, са конкретном групом деце, у складу са њиховим интересовањима, могућностима и очекивањима родитеља. Улоге и задаци васпитача у предшколским групама су вишеструке, што произилази из сложености програмских захтева за овај узраст. Посебна пажња биће посвећена планирању, реализацији и евалуацији програмских садржаја, улогама васпитача и стручном усавршавању васпитача за програмску примену припремног предшколског програма. За децу која имају тешкоће у савладавању ППП примењиваће се индивидуализован начин рада из израду педагошких профила и  индивидуалних планова подршке. Предшколске групе биће носиоци разних манифестација и приредби, оствариће интензивнију сарадњу са родитељима и локалном заједницом.

ПРИЛАГОЂЕНИ ПРОГРАМИ

РАД СА ДЕЦОМ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ ПРИ РЕДОВНИМ ГРУПАМА

У нашој Установи, у складу са Законом о предшколском васпитању и образовању, члан 34., деце са сметњама у развоју остварују право на предшколско васпитање и образовање у редовној васпитој групи. У објекту Невен постоји могућност пријема деце са тежим психофизичким сметњама у развојну групу.

РАД СА ДЕЦОМ НА БОЛНИЧКОМ ЛЕЧЕЊУ

Болничка група ради на дечјем одељењу и дечјој хирургији у времену од 8 до 14 часова. Основни принципи и задаци васпитно-образовног рада са децом на болничком лечењу су:

 • олакшавање деци прихватања болничке средине
 • помоћ детету да прихвати болест и суочавање са ограничењима
 • подржавање, подстицање и осмишњавање активности (групне и индивидуалне)
 • омогућавање деци да кроз игру искажу расположења и емоције
 • укључивање родитеља у активности са децом
 • успостављање одговарајућег стручног и сарадничког односа са здравственим радницима.

Стручно усавршавање васпитача одвија се на начин предвиђен Програмом рада Установе. Васпитачи присуствују и учествују у раду Актива васпитача болничких група Србије и другим стручним скуповима.

ЛОГОПЕДСКА СЛУЖБА

Рад логопеда се састоји у превенцији, дијагностификовању деце и отклањању сметњи у говорном развоју као и у корективно-терапеутском раду.

ПРИГОДНИ И ПОВРЕМЕНИ ПРОГРАМИ

Једнодневни излети – Планира се организовање једнодневних излета у околину града у пролеће и у јесен, нпр. Злакуси, Терзића авлији, Сирогојну, Златибору, сеоском домаћинству у околним селима, као и посета ЗОО врту.
Посете другим вртићима у Србији.
Представе за децу – На основу понуде представа дечјих позоришних кућа, одржавају се у вртићима или позоришту у периоду од октобра до маја, при томе 2 у првом полугођу и 2 представе у другом полугођу.
Манифестације – учешће на манифестацијама на нивоу града: Дан града (маскембал, ликовни конкурса на тему мој град), Дан старих суграђана,  Светски дан заштите животне средине, Спортске манифестације у организацији спортских клубова и савеза у граду и други значајни тематски датуми. Такође, узећемо учешће на манифестацијама у организацији предшколских установа у региону.

ПОСЕБНИ И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ ПРОГРАМИ

„Све што треба да знам о томе како треба живети, шта радити и какав бити, научио сам још у вртићу. Мудрост ме није чекала на врху плалнине, на крају другог успона школовања, него се крила у песку дечјег игралишта.“

Robert Fulghum

Поред редовних програма васпитно-образовног рада а у циљу пружања шире понуде и излажења у сусрет различитим потребама родитеља и интересовањима деце Предшколска установа организује у својим вртићима различите посебне и специјализоване програме. Њих могу похађати деца која су већ укључена у вртић али и сва заинтересована деца града.

 

Од 01.12.2015.год у вртићима „Полетарац“ и „Бајка“ Предшколска установа организује бесплатни двочасовни програм  „Растимо заједно“ за децу узраста од 4 до 6 година која нису уписана у вртић. Програм се реализује сваког уторка и четвртка од 16 до 18 часова у просторијама вртића „Бамби“ током наредних 6 месеци.

 

Садржај програма је:

 • Учење и дружење кроз игру
 • Пружање могућности за слободну игру и дружење деце међусобно и са одраслима
 • Увођење детета у свет књига и стимулисање говорно-језичког развоја
 • Развијање и подстицање стваралачког истраживања (покретом, гестом, гласом, цртежом, музиком)
 • Стимулисање и развијање ликовног изражавања деце (не само талентоване)
 • Подстицање физичког раста и развоја деце и допринос здравственој заштити и превенцији

 

У истом термину родитељи могу да добију стручну помоћ и подршку  у свим питањима везаним за васпитање, образовање и одрастање деце.

 

Реализатори програма су медицинске сестре, васпитачи, логопед, психолог и педагог Установе.

Click