Информације за родитеље

Министарство просвете, науке и технолошког развоја упутило је Предшколској установи „Ужице“ допис, број 610-00-00346/2020-07, дана 20.05.2020.године. Део дописа са информацијама које су значајне за родитеље је следеће:

У наредном периоду потребно је да предшколска установа, у сарадњи са оснивачем (јединицом локалпе самоуправе) планира и оперативно paзpaђyje могућност постепеног/фазног пријема уписане деце, на начин који с једне стране, обезбеђује уважававње потреба породица и с друге стране, осигурава заштиту здравља и безбедности свих укључених актера (деце, запослених, родитеља).

У том смислу, неопходно је да предшколска уставова остварује континуирану комуникацију и сарадњу са надлежном јединицом локалне самоуправе и кризним штабом, здравственим установама (институтима/заводима за јавно здравље, домовима здравља) и другим релевантним службама на нивоу локалне заједнице, као и са надлежним инспекцијским службама и школском управом.

Сходно наведеном, а имајуhи у виду осетљивост периода у којем joш yвeк постоје ризици од ширења епидемије, неопходно је сачувати висок ниво опреза и професионализма у поступању, планирању и организацији рада установа до постизања пуног капацитета за пријем деце у циљу заштите здравља и безбедности деце и запослених.

 

Click