Упис

У Установи се у јуну организује упис за наредну школску годину, према расположивим слободним местима. Пријем деце врши комисија именована од стране директора.

Родитељ подноси молбу (захтев) у просторијама Управе вртића, ул. Немањина 18 сваког радног дана од 8 до 15ч. Информације се могу добити у Управи Установе, или на тел.031/511-482, кадровска служба.

Поред молбе родитељ подноси:

  • уколико је остварено право на дечји додатак, важеће решење (копија)
  • уколико је остварено право на социјалну помоћ-решење издато од Центра за социјални рад

Ценовник услуга: цена на дан 1.јануар 2015.г.

  • Целодневни боравак – 5.000,00
  • Предшколске групе на целодневном боравку – 4.050,00
  • Полудневни боравак- 885,00
  • Корисници дечјег додатка по основу самохраности и 3. дете у породици-корисник дечјег додатка – 3.050,00
  • 4. дете у породици-корисник дечјег додатка – 2.300,00

По пријему детета у Установу, родитељ склапа Уговор о коришћењу цена услуга. Уговор се обнавља 2 пута годишње.

Породицама из којих двоје деце користи услуге целодневног боравка, одобрава се попуст у цени од 15%.
За дане одсуства детета због болести, цена се умањује за 50%, уз потврду Центра за мајку и дете. Потврда се доставља васпитачу.
Цене су месечне. Обрачун и наплата врши се месечно. Рок за плаћања је 20 дана по истеку месеца, после кога се обрачунава затезна камата.

Корисници дечјег додатка плаћају услуге вртића и то:

  • за треће дете и дете самохраног родитеља у износу осд 20% од утврђене цене
  • за четврто дете у износу од 15% од утврђене цене

Родитељи су дужни да на време измирују своје обавезе према Установи. У противном Установа има право на примену чл.12 Уговора о коришћењу услуга ПУ „Ужице“.