Стручни тимови Установе

Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања

Заштита деце од насиља, злостављања и занемаривања је сложен процес у коме учествују сви – запослени, деца, родитељи, старатељи,  као и организације и појединци из различитих система (социјалне заштите, образовања, здравства, полиције, правосуђа и др.). Стварање услова за безбедно одрастање и заштита деце од насиља приоритетан је задатак васпитно-образовних установа, али и свих институција које се баве децом. Превенција насиља је један од приоритета у остваривању васпитно-образовног рада и саставни део Годишњег плана рада и развојног плана Установе. Принципи на којима се заснива Програм заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања су следећи:

 • право на живот, опстанак и развој,
 • најбољи интерес детета,
 • спречавање дискриминације,
 • активно учешће деце, давање могућности да јасно искажу своје мишљење.

Циљеви програма:

 • унапређивање квалитета живота у Установи и ван ње,
 • стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања,
 • подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад вртића за препознавање насиља, злостваљања и занемаривања,
 • информисање свих укључених у рад Установе о процедурама и поступцима за заштиту од насиља,
 • успостављање система ефикасне мреже.

Превентивне стратегије:

 • развијање сарадње са породицом, развијање поверења, пружање подршке и помоћи у васпитавању деце…
 • примена активности којима се развија и јача однос поверење деце и васпитача, примена активности којима се јача самопоштовање деце,…
 • пружање подршке деци која пролазе кроз кризне ситуације (развод, смрт у породици, лош матеијални статус, алкохолизам у породици и сл.),
 • праћење функционисања сваког детета у групи, промена у понашању, расположењу,…

______________________________________________________________________________________